1 any GRATIS* d'energia verda amb Bassols Energia

I només per participar, aconseguiràs un 15% de descompte perquè gaudeixis des d’ara mateix de la millor energia al millor preu.**

COM PARTICIPAR

Ets client de Bassols Energia?

Si NO ets client de Bassols Energia:

1

Entra a 'participa'

2

Accedeix a Bassols Energia i contracta la millor tarifa per casa teva

3

Introdueix el codi promocional que trobaràs a les ampolles de Sant Aniol

* Trobaràs el codi al dors de l'etiqueta

4

Gaudeix d'un 15% d'estalvi en la llum de casa teva i guanya un any d'energia gratis

PARTICIPA

BASES DE LA PROMOCIÓ

1. EMPRESES ORGANITZADORES I FINALITAT DEL SORTEIG

1.1. Els organitzadors del sorteig són:

- AIGUA DE SANT ANIOL, SLU (en endavant, "AIGUA DE SANT ANIOL"), amb NIF número B-17.831.140, constituïda per temps indefinit en escriptura pública autoritzada a Olot, el dia 31 de gener de 2004 davant el Notari D . Manuel Faus Pujol; declarada la seva unipersonalitat mitjançant Escriptura Pública davant el llavors notari de Girona Sr. Ramón Coll Figa, de data 23 de desembre de 2015, número 2.693 d'ordre de protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tom 2.228, foli 1, del full GI-37.266, amb domicili a Avinguda de Girona, número 2 (17800), Olot, Girona. El seu objecte social el constitueix "La captació d'aigües minerals, la construcció de pous i naixements subterranis. La instal·lació i explotació de fàbriques d'ampolles, plantes d'embotellament d'aigües i begudes, així com la seva comercialització ".

- BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL (en endavant, "BASSOLS ENERGIA COMERCIAL"), amb NIF número B-17.653.213, constituïda per temps indefinit en escriptura pública autoritzada a Olot, el dia 7 de desembre de 2000 davant el notari Sr. Manuel Faus Pujol, nombre 2.498 d'ordre de protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 1.619, foli 122 del full GI-27.256, amb domicili a Avinguda de Girona, número 2 (17800), Olot, Girona. El seu objecte social el constitueix "La comercialització d'energia elèctrica, la compravenda, instal·lació i cessió de lloguer d'aparells i elements propis de l'activitat".

1.2. AIGUA DE SANT ANIOL I BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, garanteixen i manifesten el seu compromís de lliurar el premi a qui resulti guanyador.

1.3. La finalitat de l'acció és promocionar AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL a través del sorteig d'un any de consum d'energia gratuït.

1.4. El sorteig es desenvoluparà a la pàgina web www.unanygratis.com (en endavant, el "Sorteig" o la "Campanya").

2. PARTICIPACIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL

2.1. La participació al Sorteig suposa l'acceptació en la seva totalitat de les presents bases. Per tant, serà requisit indispensable l'íntegra acceptació de les presents bases per poder participar al Sorteig.

2.2. La campanya començarà l'1 de setembre de 2020 a les 10:00 hores (hora catalana) i finalitzarà el 31 d'octubre de 2020 a les 00:00 hores (hora catalana). En aquest sentit, no es tindran en compte aquelles participacions que es realitzin amb anterioritat o amb posterioritat a les dates assenyalades anteriorment, encara que l'accés per participar pogués estar disponible.

2.3. Per poder participar al Sorteig és requisit indispensable ser client de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL. S'entendrà com a client de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL a tota persona física que acrediti ser titular d'un subministrament actiu elèctric.

- NOUS CLIENTS: Per participar al Sorteig, els que no siguin clients de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, s'hauran de donar d'alta com a tal a través de la seva pàgina web amb el codi promocional que es trobarà a totes les etiquetes d'AIGUA DE SANT ANIOL que formin part de la Campanya.

- CLIENTS: Per participar al Sorteig, els que ja siguin clients de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, hauran d'introduir el codi promocional que es trobarà a totes les etiquetes d'AIGUA DE SANT ANIOL que formaran part de la Campanya, a la seva Oficina Virtual de la pàgina web de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

Tant els nous clients com els que ja eren clients de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, pel sol fet de participar al Sorteig, tindran dret a un descompte de l'15% sobre la base imposable de l'energia consumida fins al 31 de desembre de 2020.

Per poder participar al Sorteig i gaudir del descompte referenciat, serà requisit indispensable que el subministrament d'energia estigui vinculat a un contracte efectiu a l'efecte de l'ATR (Accés a Tercers a la Xarxa) de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

La participació a la promoció està limitada a subministraments de fins a 15 kW de baixa tensió.

2.4. La participació a la promoció està limitada a subministraments de fins a 15 kW de baixa tensió que tinguin contractada la tarifa anomenada Llar 24 hores, Llar Nit, Llar Estalvi, Llar Mobilitat, Llar Solar Plus o Llar Solar Bàsic fins al 31 de desembre de 2020.

2.5. El Sorteig té abast en part del territori estatal, en concret a la Comunitat Autònoma de Catalunya i a les Illes Balears, per la qual cosa podrà participar-hi qualsevol persona física i resident legalment en aquestes dues zones.

2.6. No podran participar al present Sorteig

 1. Els menors de divuit (18) anys.
 2. Els empleats i directius d'AIGUA DE SANT ANIOL i de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, així com d'empreses de el grup.
 3. Les empreses que hagin col·laborat directament o indirectament en el disseny, desenvolupament i execució de el present Sorteig.
 4. Aquelles persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau i els cònjuges i parelles dels anteriorment esmentats, segons es detallarà més endavant.
 5. Les persones que no siguin titulars de subministrament elèctric per part de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.
 6. Aquells clients que no estiguin al corrent dels pagaments de les seves obligacions amb BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

2.7. Els participants poden participar tantes vegades com desitgin, per tants subministraments que tinguin contractats amb BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

2.8. Aquesta promoció no està subjecte a acumulació amb altres promocions de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL. En conseqüència, per poder participar en aquesta promoció el participant no podrà estar simultàniament participant en altres promocions de l’entitat i viceversa.

3. MECÀNICA DEL SORTEIG

Per participar al Sorteig cal:

A) Per als nous clients de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL:

 1. Accedir a la pàgina web www.unanygratis.com.
 2. Anar a "Vull participar a la promoció". Seleccionant l'opció referent als que no són clients actuals de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.
 3. Automàticament es dirigirà al nou client a la pàgina web de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL amb la finalitat que es doni d'alta com a client, podent triar entre les tarifes vigents.
 4. En el moment en què el nou client hagi de donar-se d'alta, haurà d'introduir el codi promocional que es troba en totes les etiquetes d'AIGUA DE SANT ANIOL que formaran part de la Campanya.
 5. El nou client es beneficiarà d'un 15% de descompte en la factura de la llum fins al dia 31 de desembre de 2020.
 6. Així mateix, entrarà com a participant al sorteig.

B) Per als clients de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL:

 1. Accedir a la pàgina web www.unanygratis.com
 2. Anar a "Vull participar a la promoció". Seleccionant l'opció referent a clients actuals de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.
 3. Automàticament es dirigirà al client a la seva Oficina Virtual de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL i haurà d'introduir el codi promocional que es troba en totes les etiquetes d'AIGUA DE SANT ANIOL que formaran part de la Campanya.
 4. El client es beneficiarà d'un 15% de descompte en la factura de la llum fins al dia 31 de desembre de 2020.
 5. Així mateix, entrarà com a participant al sorteig.

Únicament podran participar al sorteig els usuaris que siguin clients de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

Un cop finalitzat el període de participació, això és, a partir del dia 31 d'octubre de 2020 a les 00:00 hores (hora catalana), es procedirà a l'elecció de cinc (5) participants dels quals només el primer serà el guanyador i els quatre (4) següents seran els guanyadors de reserva, en l'ordre de selecció aleatòria en què s'hagin obtingut.

AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL elegiran els cinc (5) participants a través de la plataforma de social media màrqueting, "Cool tabs".

4. PREMI

4.1. El premi d'aquest sorteig constitueix en la devolució de l'import de terme de l'energia facturada entre l'1 de gener de 2021 i al 31 de desembre de 2021, per un total com a màxim de 3.800 kWh anuals, en la tarifa i condicions contractuals vigents durant el període esmentat anteriorment, a retornar durant el mes de febrer de 2022.

En cas que el client consumeixi el màxim de 3.800kWh abans del termini establert, l'import a retornar relatiu al preu de terme de l'energia es comptabilitzarà sempre a partir de l'1 de febrer de 2022. És a dir, si el beneficiari ha consumit els 3.800 kWh posteriorment al 31 de desembre de 2021, la devolució de l'import del terme d'energia es farà efectiva durant el mes de febrer de 2022, en cap cas es podrà triar el mes o els mesos per a la devolució de l'import de terme de l'energia facturada i es considerarà en l'última factura afectada, la seva distribució horària en el cas de tarifes amb més d'un període contractual, prorratejant la part corresponent de kWh consumits en cada període.

A excepció del consum efectuat (terme de l'energia) aquest sorteig no inclou la devolució de cap altre concepte que formi part de la factura d'energia elèctrica, excepte els impostos corresponents a aquesta devolució.

Així mateix, si el client no arriba a el consum anual de 3.800kWh, no tindrà dret a rebre cap compensació al respecte.

4.2. En el supòsit que, entre 1 de gener de 2021 i 31 de desembre de 2021, el subministrament causés baixa o canvi de titularitat, es compensarà l'energia consumida fins a la data del canvi en qüestió, sempre tenint en consideració les limitacions i condicions establertes en la present clàusula. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven la possibilitat de modificar el premi indicat per causes de força major, substituint-lo per un altre de característiques i valor similar, sempre que les circumstàncies ho permetin.

4.3. Els noms dels guanyadors seran publicats el dia de la seva elecció a la mateixa pàgina web creada per a aquest sorteig: www.unanygratis.com així com en les xarxes socials d'AIGUA DE SANT ANIOL.

En un termini de tres (3) dies des de la seva elecció, AIGUA DE SANT ANIOL es posarà en contacte amb el guanyador per correu electrònic. El guanyador haurà de confirmar l'acceptació de el premi de forma expressa responent al correu electrònic en el termini màxim de deu (10) dies hàbils posteriors a la comunicació. En cas de no obtenir resposta dels guanyadors, el premi passarà directament a la primera posició de reserva segons l'ordre de preferència prèviament establert, i així successivament. El participant és responsable de revisar les dades de contacte que va facilitar a l'acceptar el premi.

El guanyador també s'anunciarà a la pàgina web www.unanygratis.com i a les xarxes socials d'AIGUA DE SANT ANIOL.

4.4. Si la participació guanyadora no compleix amb els requisits descrits en les presents bases, es considerarà nul·la i, per tant, es passarà directament a la primera posició de reserva segons l'ordre de preferència prèviament establert, i així successivament.

Arribats al cinquè reserva sense que aquest hagi manifestat l'acceptació de el premi, aquest es declararà desert.

4.5. Els premis són personals i intransferibles.

4.6. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret a canviar el premi en cas que no sigui possible, per motius aliens a la mateixa, el lliurament del mateix. En aquest cas, AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es comprometen a que el premi sigui d'iguals o millors característiques a les del premi anunciat i/o al fet que el seu valor econòmic sigui igual o major al del premi anunciat.

El premi contingut en el present sorteig, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.

5. ÚS D'IMATGE DEL GUANYADOR

El guanyador del Sorteig autoritza a AIGUA DE SANT ANIOL i a BASSOLS ENERGIA COMERCIAL a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge, en el material publicitari (inclòs Internet) relacionat amb el mateix sense cap tipus de contraprestació econòmica.

6. RESPONSABILITAT DELS ORGANITZADORS

6.1. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL no es fan responsables de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui ser deguda a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de telecomunicacions.

6.2. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i sobre el premi, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament.

6.3. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL no respondran dels casos de força major o d'aquells aliens al seu control que puguin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL quedaran exempts de tota responsabilitat si es dona algun dels casos assenyalats.

6.4. En el cas que aquest Sorteig no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en el mateix, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d'AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, i que afecti el normal desenvolupament del Sorteig, AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret a cancel·lar, modificar i/o suspendre el mateix.

7. RESTRICCIONS DE PARTICIPACIÓ

7.1. No podran participar al Sorteig ni resultar guanyadors dels premis:

a) Els menors de divuit (18) anys.

b) Els empleats d'AIGUA DE SANT ANIOL i de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

Aquesta prohibició s'estén a tots els treballadors de les empreses que integren el Grup Bassols, essent la holding d'aquest grup empresarial la societat "HIJOS DE JOSE BASSOLS, SA".

c) Els empleats de les empreses, agències de publicitat o agències de promocions que hagin col·laborat directament o indirectament en el disseny, desenvolupament i execució del present Sorteig.

d) Aquelles persones que tinguin relació de parentiu fins a segon grau de les persones incloses en els apartats b) i c).

e) Els cònjuges de totes les persones incloses en els punts b) i c).

f) Les persones que no siguin titulars de subministrament elèctric per part de BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

g) Aquells clients que no estiguin al corrent dels pagaments de les seves obligacions amb BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

7.2. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret de sol·licitar l'acreditació personal fefaent dels participants.

Si un guanyador que opti a el premi objecte d'aquest Sorteig resultés no complir amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides o no donés les dades necessàries que li siguin sol·licitades, entre les quals es pot incloure la còpia del seu Document Nacional d'Identitat o similar, aquest no accedirà al premi objecte d'aquest Sorteig.

8. DETECCIÓ DE PARTICIPACIÓ FRAUDULENTA

8.1. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret d'excloure de el present Sorteig a aquells usuaris dels que sospiti o detecti que hagin participat de qualsevol manera fraudulenta, i pot sol·licitar qualsevol classe de documentació per confirmar o eliminar tota sospita. La manca de lliurament de la documentació sol·licitada comportarà l'eliminació i exclusió immediata del participant del present Sorteig.

8.2. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret d'excloure i, per tant, eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Sorteig.

8.3. AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es reserven el dret d'excloure del Sorteig a aquells participants que utilitzin pràctiques il·legals per aconseguir el premi com ara spam, creació de perfils falsos, publicitat fraudulenta, pagament per participar i qualsevol altre que es consideri que altera el bon funcionament del Sorteig i la bona fe en la participació.

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

9.1. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el responsable del tractament de les dades personals que són facilitades pels participants són conjuntament, AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.

9.2. La finalitat del tractament de les dades facilitades pels participants rau en 1.- la gestió de la seva participació en el present Sorteig com també en 2.- el lliurament de el premi a el guanyador.

Les dades personals que es proporcionen per part dels participants a AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL en el marc del present Sorteig, seran incorporades des del moment del seu registre i fins a la seva finalització en fitxers titularitat de les companyies AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL per la qual cosa els participants queden informats de forma precisa i inequívoca de l'emmagatzematge i tractament per part de Sorteig de les dades personals facilitades.

La informació facilitada pels participants serà tractada i custodiada per AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL a través de les mesures de seguretat, legalment exigibles, d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de la mateixa, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades i els possibles riscos als quals estiguin exposats.

Les dades que es tracten mitjançant el present Sorteig són dades identificatives i de contacte. A títol enunciatiu, però no limitatiu: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça postal, etc.

Totes les dades facilitades pels participants han de ser veraces i estar actualitzats. La identitat dels participants i els guanyadors s'acreditarà, si escau, exclusivament per mitjà de documents oficials. En el cas que el participant hagués facilitat dades falses, la seva participació no serà tinguda en compte i quedarà exclòs del Sorteig i de la possibilitat d'optar al premi.

9.3. Les dades seran conservades durant el període de temps necessari per a la gestió de la participació en el Sorteig. Les dades personals dels participants seran tractats durant el termini que duri el Sorteig i, posteriorment, seran conservades durant un termini màxim de tres (3) mesos per si sorgís alguna incidència en aquest període, essent llavors cancel·lades o destruïdes.

Les dades dels guanyadors es mantindran durant el termini que sigui necessari per al lliurament i gaudi del premi, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin, en el present cas, a nivell fiscal i tributari. Transcorregut el termini esmentat, les dades seran cancel·lades o destruïdes.

9.4. La legitimació del tractament de dades té base legal en la gestió per part d'AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL del Sorteig que es durà a terme a la pàgina web de www.unanygratis.com per al que s'haurà prestat el corresponent consentiment. El consentiment prestat podrà ser retirat en tot moment, tal com es disposa en els següents punts.

9.5. Els participants podran exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, dirigint-se als organitzadors, AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL a l'adreça correu electrònic info@santaniol.com adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la identitat, i indicant clarament el dret que es vol exercir.

L'exercici d'aquests drets no tindrà efecte retroactiu.

La cancel·lació de les dades necessàries per a la gestió del Sorteig (inclòs el lliurament de el premi) suposarà l'exclusió del participant en la mateixa.

Els participants es podran adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

10. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els participants i l'empresa organitzadora accepten que, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d'aquestes bases, s'han de resoldre de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola i quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d'Olot.

11. FISCALITAT DELS PREMIS

D'acord amb la normativa vigent i dins dels límits establerts al respecte es practicaran les retencions a compte d'IRPF que procedeixin. En aquest cas se li facilitarà al premiat el corresponent certificat abans de 2022.05.01 a l'objecte que pugui complir les seves obligacions tributàries.

12. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol de les disposicions de les presents bases del Sorteig fos declarada nul·la, aquesta disposició s'entendrà per no posada i no afectarà, perjudicarà ni invalidarà la resta de les bases del Sorteig, que mantindran la seva vigència i eficàcia. De precisar la substitució de la disposició declarada nul·la, AIGUA DE SANT ANIOL i BASSOLS ENERGIA COMERCIAL es comprometen a substituir i a comunicar aquesta modificació als participants.

13. DIPÒSIT DE LES BASES

S'informa als possibles participants que les presents bases es podran consultar a la pàgina web www.unanygratis.com i que estaran a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les.